دوره 18، شماره 118 - ( 1400 )                   جلد 18 شماره 118 صفحات 325-334 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران ، yasamin.latifi131@yahoo.com
2- دانش آموخته کارشناسی مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، ایران
3- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4- دانشجوی دکتری، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد اهواز، دانشگاه دولتی شهید چمران، خوزستان، ایران
5- دانش آموخته کارشناسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران
6- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
چکیده:   (257 مشاهده)
ﻟﻴﻤﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻰ Citrus Lemon ﻳﻜﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪی، ﺧﻮاص ﻣﻐﺬی و آﻧﺘﻰ­اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﭘﺮورش داده ﻣﻰﺷﻮد. ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﻛﻮﻓﺮوﻟﻰ، ﻓﻨﻠﻰ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪی و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻰ­اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻰ مقایسه­ای بین روش­های اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل، ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ و فراصوت ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﻋﺼﺎره­ی ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻴﻤﻮ ﺗﺮش اﺳﺖ. تأﺛﻴﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج غرقابی، ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ و ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل اتانول:آب (70:30) ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻰ، ﺗﻮﻛﻮﻓﺮوﻟﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ضد اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﻰ­رﻧﮓ ﺷﺪن بتاﻛﺎروﺗﻦ- ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﺼﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ضد اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ و درﺻﺪ ﻣﻬﺎر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ آﻧﺘﻰ­اﻛﺴﻴﺪان ﺳﻨﺘﺰی BHT ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. نتایج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺤﺖ تأﺛﻴﺮ روش­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻮده بطوری که میزان ترکیبات فنلی (480 میلی­گرم گالیک اسید بر گرم)، توکوفرول (145 میلی­گرم بر میلی­لیتر) و آسکوربیک اسید (85 میلی­گرم بر 100 گرم) در روش استخراج با فراصوت بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند. همچنین درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH (91 درصد) و درصد بی­رنگ شدن بتاکاروتن (58 درصد) در عصاره­ استخراج شده به روش فراصوت بالاترین درصد بازدارندگی را نشان دادند با اینحال در مقایسه با BHT دارای درصد بازدارندگی کمتری بودند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺻﻮت ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺼﺎره­هایی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ضداﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺎ آﻧﺘﻰاﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ BHT ﻧﺪارد.
 
متن کامل [PDF 886 kb]   (32 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: کنترل کیفیت مواد غذایی
دریافت: 1398/2/8 | پذیرش: 1400/5/16 | انتشار: 1400/9/14