دوره 18، شماره 118 - ( 1400 )                   جلد 18 شماره 118 صفحات 334-325 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

latifi Y, Darvishhoseini M, Seddighi Pashaki A, Ghafuri Z, Najafi L, Arjmandian A. A comparative study between maceration, microwave and ultrasound methods for extraction sour lemon peel extract and its antioxidant properties. FSCT 2021; 18 (118) :325-334
URL: http://fsct.modares.ac.ir/article-7-32429-fa.html
لطیفی زهرا، درویش حسینی مریم، صدیقی پاشاکی آمنه، غفوری زهرا، نجفی لیلا، ارجمندیان عاطفه. بررسی مقایسه‌ای بین روش‌های غرقابی، ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ و فراصوت جهت استخراج عصاره پوست لیموترش و ﺑﺮرسی ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. 1400; 18 (118) :325-334

URL: http://fsct.modares.ac.ir/article-7-32429-fa.html


1- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران ، yasamin.latifi131@yahoo.com
2- دانش آموخته کارشناسی مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، ایران
3- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4- دانشجوی دکتری، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد اهواز، دانشگاه دولتی شهید چمران، خوزستان، ایران
5- دانش آموخته کارشناسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران
6- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران
چکیده:   (1787 مشاهده)
ﻟﻴﻤﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻰ Citrus Lemon ﻳﻜﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪی، ﺧﻮاص ﻣﻐﺬی و آﻧﺘﻰ­اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﭘﺮورش داده ﻣﻰﺷﻮد. ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﻛﻮﻓﺮوﻟﻰ، ﻓﻨﻠﻰ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪی و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻰ­اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻰ مقایسه­ای بین روش­های اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل، ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ و فراصوت ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿﺪاﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﻋﺼﺎره­ی ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻴﻤﻮ ﺗﺮش اﺳﺖ. تأﺛﻴﺮ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج غرقابی، ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ و ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل اتانول:آب (70:30) ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻰ، ﺗﻮﻛﻮﻓﺮوﻟﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ضد اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﻰ­رﻧﮓ ﺷﺪن بتاﻛﺎروﺗﻦ- ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻋﺼﺎره ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻴﻤﻮﺗﺮش ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﺼﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ضد اﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ و درﺻﺪ ﻣﻬﺎر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ آﻧﺘﻰ­اﻛﺴﻴﺪان ﺳﻨﺘﺰی BHT ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ. نتایج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺤﺖ تأﺛﻴﺮ روش­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻮده بطوری که میزان ترکیبات فنلی (480 میلی­گرم گالیک اسید بر گرم)، توکوفرول (145 میلی­گرم بر میلی­لیتر) و آسکوربیک اسید (85 میلی­گرم بر 100 گرم) در روش استخراج با فراصوت بالاترین میزان را به خود اختصاص دادند. همچنین درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH (91 درصد) و درصد بی­رنگ شدن بتاکاروتن (58 درصد) در عصاره­ استخراج شده به روش فراصوت بالاترین درصد بازدارندگی را نشان دادند با اینحال در مقایسه با BHT دارای درصد بازدارندگی کمتری بودند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺻﻮت ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺼﺎره­هایی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ضداﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺎ آﻧﺘﻰاﻛﺴﻴﺪاﻧﻰ BHT ﻧﺪارد.
 
متن کامل [PDF 886 kb]   (768 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: کنترل کیفیت مواد غذایی
دریافت: 1398/2/8 | پذیرش: 1400/5/16 | انتشار: 1400/9/14

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.