دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 2841
Homepage URL https://fsct.modares.ac.ir
Contact name: Journal of food science and technology ( Iran)
Contact Email journals@modares.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://fsct.modares.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://fsct.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://fsct.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://fsct.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=20

List of articles https://fsct.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=11
https://fsct.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=984
https://fsct.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1956

Abstract examples (Persian) https://fsct.modares.ac.ir/article-7-212-fa.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-1133-fa.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-57891-fa.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64140-fa.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64811-fa.html

Article examples (Persian) https://fsct.modares.ac.ir/article-7-212-fa.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-1133-fa.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-57891-fa.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64140-fa.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64811-fa.pdf

Abstract examples (English) https://fsct.modares.ac.ir/article-7-212-en.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-1133-en.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-57891-en.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64140-en.html
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64811-en.html

Article examples (English) https://fsct.modares.ac.ir/article-7-212-en.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-1133-en.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-57891-en.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64140-en.pdf
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-64811-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)