راهنمای منبع نویسی

با سلام و احترام
به استحضار می رساند شیوه رفرنس دهی مورد تایید مجله علوم و صنایع غذایی ایران Associasions Phsycological American (APA) می باشد.
منبع نویسی به شیوه ی APA در مقاله:
اسدالهی، قرباتعلی، یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام (1372). بررسی میزان مردودی و قبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 67-1366. پژوهش های روان شناختی، دوره 2، شماره 1 و 2، ص 26-32.
مجموعه مقالات همایش ها
خامسان، احمد (1386). چالش های ایجاد برنامه های دکتری برخط. در مجموعه مقالات همایش تاملی بر دوره های دکتری ایران (ص24-35). موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت 1386، دانشگاه پیام نور.
کتاب های ویراستاری شده
کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسولیت کل کتاب به عهده ویراستار است که مسولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.
گیبس، گراهام (2003). ده سال بهبود یادگیری دانش آموز. در کریس راست(ویراستار): بهبود یادگیری دانش آموز، (ص9-26). بریتانیا: انتشارات دانشگاه آکسفورد.
برخط (آنلاین/ اینترنتی)
دیلمقانی، میترا (بی تا). دانشگاه های مجازی: چالش ها و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابی شده در 12 اردیبهشت 1385


منابع چاپ نشده: پایان نامه ها و گزارش های پژوهشی
خامسان، احمد (1374). بررسی مقایسه ای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
منبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال:
کریمی، یوسف (1387 الف). روان شناسی اجتماعی. تهران: رشد.
کریمی، یوسف (1387 ب). روان شناسی اجتماعی. تهران: آگه.
منبع نویسی وقتی نویسنده مشخص نیست:
معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان (1387). جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان.