راهنمای منبع نویسی

شیوه نگارش مشخصات مراجع به شرح زیر است:
 

الف) کتاب : نام خانوادگی، نام نویسنده( نویسندگان)، تاریخ انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات.

ب) مقاله : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (جلد)، شماره صفحات.