مشخصات تيم علمی نشريهمحمد حسین عزیزی‌تبریززاد
استاد تمام رشته علوم و صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، تهران، ایران
azizit_mmodares.ac.ir

ایرج شریفی‌آل‌آقا
استادیار شیمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
iasharifigmail.com

محسن برزگر
استاد شیمی تجزیه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mbbmodares.ac.ir
منوچهر حامدی
استاد شیمی مواد غذایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mmhamediut.ac.ir
زهره حمیدی
دانشیار بیوتکنولوژی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hamidy_zmodares.ac.ir
نوردهر رکنی
استاد تکنولوژی گوشت
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Rokningmail.com
محمدعلی سحری
استاد علوم و صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
saharimodares.ac.ir
سلیمان عباسی
دانشیار علوم و صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sabbasifoodmodares.ac.ir
گیتی کریم
استاد لبنیات
دانشگاه تهران، تهران، ایران
fsctmodares.ac.ir
منوچهر وثوقی
استاد بیوتکنولوژی
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
vosoughisharif.edu